Biologische agentia

Veel medewerkers lopen risico’s op blootstelling aan hoge concentraties micro-organismen. Hierbij moet u denken aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Maar ook uitscheidingsproducten van deze organismen kunnen risico’s opleveren zoals endotoxines, exotoxines en mycotoxines.

Blootstelling aan biologische agentia kan ernstige gevolgen hebben variërend van (luchtweg) infecties, allergieën, vergiftiging , kanker en effecten op de ongeboren vrucht tijdens zwangerschap. Bekende voorbeelden zijn de ziekte van Lyme, voedselvergiftigingen, COPD. Biologische agentia zijn overal. Voorbeelden van werk met een verhoogd risico zijn: werk aan oppervlaktewater en riolen, werken in het groen, bouwnijverheid: werkzaamheden in oude gebouwen en verontreinigde grond, werkzaamheden in laboratoria, afvalverwerking, recycling en wasserijen.

Tijdens deze training hoort u wat de belangrijkste biologische risico’s zijn en welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt.

Inhoud van de training
- Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
- De gevaren van deze organismen en hun uitscheidingsproducten
- De indeling in gevaarsklassen van micro-organismen
- De kans op blootstelling en de mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
- Belang van hebben van goede weerstand
- De wetgeving op dit gebied
- Nieuwe normen t.a.v. de concentraties micro-organismen in de lucht
- De blauwdruk RI&E biologische agentia: een tool voor de risico-inventarisatie
- De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in technische maatregelen, organisatorische maatregelen en gedragsmaatregelen

Enkele voorbeelden
Materiaal waaraan men wordt blootgesteld kan zijn: afvalwater, bodemslib, oppervlaktewater, begroeiing, zwerfafval, kadavers, levende dieren. Dit kan tijdens inspectie van veehouderijen en akkerbouwbedrijven, tijdens monstername in het oppervlaktewater, bij snoeicontroles, tijdens muskus- en beverratten bestrijding, bij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompen en gemalen, waterlopen, werken in besloten ruimtes, het nemen van slibmonsters en werken in het groen, enz.

In veel afvalstoffen kunnen gistings- en rottingsprocessen plaatsvinden, waardoor er zeer hoge concentraties aan micro-organismen in het afval aanwezig kunnen zijn. Bepaalde afvalstoffen bevatten materialen van menselijke of dierlijke aard waardoor kans bestaat op Hepatitis en Aids of zoönosen (infectieziekten van dierlijke oorsprong).

Doel
Na het volgen van de training:

  • kent u de belangrijkste biologische risico’s
  • weet u welke gezondheidsrisico’s dit voor uw medewerkers kan opleveren
  • weet u welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt

Accreditatie:
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK in aanvraag

Datum: 27 oktober 2020
Locatie: Centraal in het land

Deelnemerstarief:
 € 450,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Contact: Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl

Locatie: 
Centraal in het land
Datum: 
dinsdag, 27 oktober, 2020