‘Nieuwe’ inspectie start met jaarplan

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Op het terrein van bestaanszekerheid staat in deze periode de hulpvraag van burgers nog meer centraal. Bijvoorbeeld waar sprake is van armoede, schulden of de gevolgen van de noodzakelijke beperkende coronamaatregelen, maar ook bij fouten of vergissingen.

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari verder als Nederlandse Arbeidsinspectie. Het jaarplan 2022 is de eerste publicatie onder de nieuwe naam. Het jaarplan bevat een weergave van de inzet en prioriteiten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor 2022. In dit artikel vat Werk & Veiligheid het kort samen. De komende weken lichten wij enkele onderwerpen op het gebied van gezond en veilig werken uit.

De naamsverandering van de inspectie hangt samen met de samenwerking van meerdere Europese arbeidsinspecties in de European Labour Authority (ELA). Netherlands Labour Authority is de Engelse naam voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. In zowel het Nederlands als in het Engels is dat afgekort NLA.

Meerjarenplan 2019-2022

In het jaarplan is beschreven hoe de NLA in 2022 resultaten en effecten wil bereiken. 2022 is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022. De NLA verwacht, ondanks de pandemie die in 2022 nog niet voorbij zal zijn, in 2022 volledig terug te keren naar de reguliere prioritering. De ervaringen van het werk tijdens de crisis worden benut bij de risicoanalyse en bij het vormgeven van de interventies. De nieuwe manieren van op afstand inspecteren zijn daar een voorbeeld van.

Tijdens de coronacrisis werden ook nieuwe risico’s zichtbaar. Van arbeidsrisico’s bij het thuiswerken tot sectoren waar besmetting een groter risico vormde. Denk in dit laatste geval aan de vleesverwerkende industrie. Daarbij was er veel aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten, waarover de Inspectie twee rapporten uitbracht. Een deel van onze economie wordt steeds afhankelijker van deze arbeidsmigranten. Ze komen ook eerder in aanraking met slechte arbeidsomstandigheden. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan strafrechtelijk of bestuursrechtelijk opvolging waar dat kan.

Op het terrein van bestaanszekerheid staat in deze periode de hulpvraag van burgers nog meer centraal. Bijvoorbeeld waar sprake is van armoede, schulden of de gevolgen van de noodzakelijke beperkende coronamaatregelen, maar ook bij fouten of vergissingen.

Versterken handhavingsketen

De extra middelen die zijn vrijgemaakt om de gehele handhavingsketen te versterken worden onder meer ingezet voor betere naleving van arbozorgverplichtingen, voor het aanpakken van het risico op arbeidsdiscriminatie en voor intensivering van de inzet op eerlijk werk. Bij de inzet op eerlijk werk gaat het om de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting.

Door ontwikkelingen en problemen te signaleren, voedt de Inspectie het publieke debat. Inspecteurs, rechercheurs en andere medewerkers zijn het visitekaartje én de oren en ogen van de Inspectie. In hun dagelijkse praktijk zien zij ontwikkelingen, die niet alleen van belang kunnen zijn voor de Inspectie zelf, maar ook voor andere instanties en partijen. Het kan gaan om het signaleren van overtredingen van wet- en regelgeving, maar tevens om het signaleren van situaties die formeel mogen, maar maatschappelijk als onwenselijk worden gezien. In 2022 zet de Inspectie deze activiteit onverminderd voort.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie