Tank-branche niet blij met vervallen certificatieplicht

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
veiligheid, certificatie

 
De Vereniging van Tankinstallateurs (VTI) vreest dat het voornemen van de overheid om de certificatieplicht bij de opslag van gevaarlijke stoffen af te schaffen voor grote problemen kan zorgen.
 
In het ontwerp Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), een van de uitvoeringsregelingen onder de nieuwe Omgevingswet, is de beleidskeuze gemaakt om de certificatieplicht voor de bovengrondse opslag van diesel, huisbrandolie en diverse zuren en basen niet langer verplicht te stellen.
Het is volgens de vereniging een schoolvoorbeeld van ongewenste deregulering. Het laten vervallen van de plicht kan daarbij ook gevolgen hebben voor de werkveiligheid in en om de tanks.
 
Risicovol beleid
Fons Jans, voorzitter van de VTI kaart aan dat veel specialistische kennis nodig is om na te kunnen gaan of de opslagtanks voldoen aan alle specifieke bodembeschermende eisen, niet meer gebruikt gaat worden: ‘Met alle risico’s van dien. En gemeentes krijgen een zwaardere handhavingstaak.’ Nu is het nog zo dat bedrijven die in bovengrondse tanks bedrijfsmatig gevaarlijke of brandbare vloeistoffen opslaan verplicht zijn deze tanks te laten installeren en onderhouden door daartoe speciaal gecertificeerde bedrijven.
 
De voordelen
Volgens Jans ligt het grote voordeel van het wél certificeren bij het waarborgen en aantoonbaar krijgen dat de tank door een expert is geïnstalleerd. ‘Daarbij heeft het bevoegd gezag dankzij het certificatenregister een volledig overzicht heeft van alle locaties waar stoffen zijn opgeslagen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu. Ook gelet op Arbobepalingen is het loslaten van de certificatieplicht niet verstandig.’
 
Tegenstrijdigheden
De wetgever baseert het laten vervallen van de certificatieplicht op een vertrouwelijk RIVM-rapport, waaruit zou blijken dat diesel geen gevaar voor de omgeving vormt in geval van brand. Ook wil de wetgever dat de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming wordt geïmplementeerd in het BAL en daarin is geen certificatieplicht voor bovengrondse opslag opgenomen. Een vreemde redenering, vindt de VTI, want eerder stelde de overheid grote expertisecommissies in die pleitten voor een certificering. Bovendien, zegt de VTI, is brand niet het enige risico bij de opslag van gevaarlijke stoffen.
 
Bron: engineeringnet.nl

Lees meer op overzichtspagina Preventie