- RI&E

Arbovisie 2040: hulp voor werkgevers bij opstellen RI&E

Voorbeeld van een checklist voor een risico-inventarisatie en -evaluatie

Eind oktober is de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Hierin staan een aantal oplossingsrichtingen om een fundamentele verandering te bereiken in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4000 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Het kabinet wil dat niemand meer ziek wordt of overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden.

Knelpunten arbeidsomstandigheden

In het traject naar de Arbovisie 2040 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een open dialoog aangegaan met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers. Hieruit kwamen een aantal knelpunten naar voren. Vanuit werkgevers wordt er te weinig in preventie geïnvesteerd en is er soms onvoldoende kennis over de Arbowet.

Aan de andere kant zijn werkenden niet altijd in de positie om arbeidsomstandigheden bespreekbaar te maken. Met name arbeidsmigranten en flexwerkers zijn kwetsbaar op de werkvloer. Ook is er in de maatschappij te weinig aandacht voor de waarde van gezond werk.

Hulp bij opstellen en aanpassen RI&E

Vanuit de knelpunten zijn oplossingsrichtingen geformuleerd door de overheid, partners, werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten meer investeren in preventie, geholpen door financiële prikkels en ze moeten hulp krijgen bij het opstellen en aanpassen van een kwalitatief goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast moet de verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers beter worden geregeld. Ook moeten zzp’ers beter worden beschermd.

De uitvoering van de Arbovisie 2040 vraagt om een grote inspanning van zowel overheid, sociale partners en andere betrokken partijen. Het gaat immers om het uitvoeren van acties op allerlei gebieden, en dat zal meerdere jaren in beslag nemen. Het huidige kabinet gaat hiermee aan de slag. Het is aan het volgende kabinet om een vervolg te geven aan de ingezette acties en om beleidskeuzes te maken over gezond en veilig werken in de toekomst.

Bron: Arboportaal


Source URL: https://www.werkenveiligheid.nl/rie/arbovisie-2040-hulp-voor-werkgevers-bij-opstellen-rie