Vraag & antwoord

Alleen werken en de RI&E: waarin moeten we voorzien?

Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers blijven echter verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Jongeren onder de achttien jaar mogen helemaal niet werken zonder toezicht.

Vallen stagiairs ook onder de arbowet?

Indien in het bedrijf een stagiair werkzaam is, informeert de werkgever de school over de mogelijke risico’s van het werk, zodat deze tijdig met de leerling kunnen worden besproken. De werkgever is hoofdverantwoordelijk. Bedrijven die regelmatig met stagiairs werken, zetten de werkwijze vaak op papier. Scholen noemen dit ook wel een BPV-plan (plan voor beroepspraktijkvorming).
 

Hoe controleer ik het aantal BHV’ers in mijn organisatie?

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Het aantal BHV’ers dat nodig is, wordt bepaald met gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Moet ik de RI&E actueel houden?

Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de risico-inventarisatie en -evaluatie worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie is altijd actueel.
 

Moet voor ieder filiaal een aparte RI&E gemaakt worden?

In de risico-inventarisatie en -evaluatie moeten alle gevaren beschreven worden, dus ook alle gevaren zoals die in de verschillende filialen voorkomen. Nu zullen veel filialen in de praktijk dezelfde gevaren kennen. Dus kan men in de RI&E beschrijven welke de gemeenschappelijke gevaren van alle filialen zijn, en vervolgens per filiaal de specifieke gevaren beschrijven.

Is de functie van preventiemedewerker wettelijk geregeld?

De functie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door één of meer deskundige werknemers (de preventiemedewerker). Tevens worden in de wet aanwijzingen gegeven met betrekking tot de taken van de preventiemedewerker en diens positie ten opzichte van de werkgever en andere personen in de organisatie.

Is een RI&E altijd verplicht?

Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf.

Naast het uit opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen.

Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.