Composietbedrijven beheersen risico’s blootstelling onvoldoende

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Productieprocessen bij composietbedrijven zijn in de meeste gevallen niet volledig gesloten en bij kleinere bedrijven komt er veel handwerk voor. Daardoor kunnen werknemers aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld.

Bedrijven die werken met composieten kennen en beheersen de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvoldoende. Bij 68 van de 89 geïnspecteerde bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Na herhaalde controles bleken nog 27 composietbedrijven niet aan de regels te voldoen. De Inspectie legde in 14 gevallen het werk stil, totdat de overtredingen waren opgelost.

Doordat composietbedrijven de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvoldoende beheersen, bestaat de kans dat werknemers gezondheidsschade oplopen als gevolg van blootstelling aan bijvoorbeeld oplosmiddelen. Bij de productie van composieten, vezelversterkte kunststoffen, wordt gewerkt met stoffen als styreen, wat schadelijk voor de voortplanting is. Ook worden er veel epoxyverbindingen en dus oplosmiddelen gebruikt. Het gebruik van deze stoffen kan ook leiden tot allergische en andere chronische gezondheidsschade.

Productieprocessen bij composietbedrijven zijn in de meeste gevallen niet volledig gesloten en bij kleinere bedrijven komt er veel handwerk voor. Daardoor kunnen werknemers aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld.

Nauwelijks verbetering

De Inspectie SZW heeft eerder, in de periode 2013-2017, composietbedrijven al gecontroleerd. Destijds bleek al dat dat deze bedrijven de risico’s onvoldoende kennen en beheersen. Reden voor de Inspectie om de afgelopen twee jaar bij 89 bedrijven opnieuw langs te gaan. Bij 68 bedrijven (76%) werden overtredingen geconstateerd. Pas na herhaalde controles van de Inspectie SZW laat een deel van deze bedrijven verbeteringen zien. Bij de herinspecties werden 67 bedrijven weer gecontroleerd en toen bleken nog bij 27 bedrijven overtredingen te zijn.

Gezien de (her)inspecties en het aantal overtredingen concludeert de Inspectie SZW dat toezicht een belangrijke motivatie voor bedrijven is om blijvend aandacht te schenken aan hun beleid voor het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt vervanging van gevaarlijke stoffen te weinig toegepast. Maar ook zijn de bedrijven niet alert genoeg om hun productieproces zodanig aan te passen, zodat persoonlijke beschermingsmiddelen niet meer nodig zijn.

RI&E opstellen

De Inspectie ziet voor verbetering bij composietbedrijven een rol weggelegd voor brancheorganisaties en leveranciers. Brancheorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de kennisdeling over de mogelijkheden om gevaarlijke stoffen te vervangen door niet gevaarlijke stoffen. Maar ook leveranciers zouden gezondere alternatieven voor gevaarlijke stoffen actiever kunnen aanbieden en hun afnemers begeleiden bij de implementatie hiervan.

In een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) dienen alle risico’s op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Psychosociale Arbeidsbelasting te worden onderzocht (inventarisatie) en gewogen (evaluatie) waarna een plan van aanpak opgesteld moet worden om deze risico’s aan te pakken (opstellen van maatregelen).

Bij de meeste overtredingen heeft de Inspectie een waarschuwing gegeven aan het bedrijf. Het bedrijf moet dan de overtreding binnen een bepaalde periode oplossen. Maar liefst 14 keer werd door de inspecteur het werk stilgelegd. Pas nadat het bedrijf de overtreding had opgelost werd de stillegging opgeheven. Zeven keer heeft de Inspectie een boete gegeven.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina RI&E