Vragen over de Arbocatalogus

Wat is een Arbocatalogus?
De Arbowet zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het werk goed zijn geregeld. In de herziene Arbowet beperkt de overheid zich tot het stellen van doelvoorschriften. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij samen afspraken maken hoe deze doelen te bereiken, bijvoorbeeld; hoe voorkomen we dat een werknemer wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van boven de 85 dB(A)? Deze afspraken worden vastgelegd in een Arbocatalogus.

Een Arbocatalogus is daarmee een oplossingenboek voor gezondheids- en veiligheidsrisico's die werknemers lopen tijdens het werk. Een Arbocatalogus is maatwerk, beschrijft risico's en oplossingen en is begrijpelijk en dus toegankelijk. Technieken en manieren, goede praktijkvoorbeelden, normen en praktische handleidingen kunnen deel uit maken van een Arbocatalogus.

Waarom een Arbocatalogus?
De overheid wil dat werkgevers en werknemers op bijvoorbeeld sector- of brancheniveau zelf méér invulling geven aan arbeidsomstandigheden. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk en neemt het draagvlak bij werkgevers en werknemers toe.

Is een Arbocatalogus verplicht?
De Arbocatalogus is niet verplicht; het wordt aan werkgevers en werknemers zélf overgelaten om er één op te stellen.

Wat kunt u met een Arbocatalogus?
In de Arbocatalogus staan concrete oplossingen voor (risicovolle) werkzaamheden die direct kunnen worden toegepast. Als de Arbocatalogus wordt vastgesteld en positief beoordeeld, kan elk individueel bedrijf gebruik maken van de instrumenten en maatregelen die in de Arbocatalogus staan. Werkgevers en werknemers bepalen dus zelf hoe zij aan de Arbowet voldoen.
Met een Arbocatalogus zal de Inspectie SZW soepeler zijn bij de inspectie.
Een Arbocatalogus is handig bij de inkoop van arbovriendelijke hulpmiddelen.

Hoe komt een Arbocatalogus tot stand?
Vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers in de verschillende sectoren en branches maken en ondertekenen de Arbocatalogus. Zij dienen de Arbocatalogus voor te leggen ter toetsing aan de Inspectie SZW en bekend te maken. Door alle relevante partijen bij de totstandkoming te betrekken, wordt een groot draagvlak gecreëerd.

Wie toetst een Arbocatalogus?
Als werkgevers- en werknemersorganisaties de Arbocatalogus hebben ondertekend, wordt deze ter toetsing aan de Inspectie SZW voorgelegd. De Arbocatalogus wordt niet uitgebreid getoetst.
De Inspectie SZW zal voornamelijk letten op:

  • Of er beschreven wordt voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus bedoeld is.
  • Of de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied vertegenwoordigen.
  • Of de catalogus toegankelijk en openbaar is voor werkgevers en werknemers.
  • Of de catalogus voldoet aan de doelvoorschriften.
  • Of de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd is met de wet.

Mag ik afwijken van een Arbocatalogus?
Afwijken van de Arbocatalogus mag. Maar op de werkgever die afwijkende maatregelen toepast, rust de bewijslast dat in ieder geval het vereiste beschermingsniveau wordt gerealiseerd.
Inmiddels zijn de volgende arbocatalogi goedgekeurd door de Inspectie SZW, zie: www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl

Als u gebruik maakt van de maatregelen in de arbocatalogi, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW van u verwacht.

Bron: Arbouw