Welke taken heeft een preventiemedewerker?

In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangegeven dat de preventiemedewerker in ieder geval de volgende taken heeft:

 • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • het adviseren aan, onderscheidelijk nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken van één van deze instellingen met de belanghebbende werknemers. Deze advisering c.q. samenwerking heeft betrekking op reeds genomen, dan wel nog te nemen maatregelen;
 • het uitvoeren, dan wel meewerken aan de uitvoering van de hiervoor genoemde maatregelen.

Daarnaast kan de preventiemedewerker nog een groot aantal andere taken toebedeeld worden. Daarbij kunt u denken aan:

 • het fungeren als contactpersoon tussen de eigen organisatie en de andere ingehuurde deskundigen (via de arbodienst of via losse contracten);
 • het afstemmen van de werkzaamheden van de verschillende ingehuurde deskundigen;
 • het coördineren van de totstandkoming van een plan van aanpak;
 • het bewaken van de voortgang van een plan van aanpak en het nemen van maatregelen als de voortgang verstoord wordt;
 • het bijhouden van de gemelde ongevallen en het onderzoeken van ongevallen dan wel het laten onderzoeken van ongevallen;
 • het verzorgen van rapportages aan de directie op het gebied van de arbeidsomstandigheden (ongevallen, meldingen, verzuim, voortgang plan van aanpak e.d.);
 • het leveren van een bijdrage aan voorlichting en onderricht;
 • het bijhouden van de relevante literatuur op het terrein van de arbeidsomstandigheden en het doorsturen van informatie aan andere belanghebbenden;
 • het fungeren als vraagbaak voor een ieder binnen de organisatie op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Daar waar u als preventiemedewerker zelf het antwoord niet kunt geven zet u dit uit bij andere deskundigen;
 • het verzorgen van de externe contacten, waaronder de Arbeidsinspectie.