Top 10 aanpak grote branden

Plan van Aanpak
Aanbevelingen van de Bond van Verzekeraars
Achtergrondartikel

 
In 2002 verscheen het rapport Grote branden*, dat belangrijke aanbevelingen bevatte om brandpreventie en -bestrijding steviger op de kaart te zetten. Het Verbond van Verzekeraars heeft de aanbevelingen uit het rapport onlangs opnieuw tegen het licht gehouden. De belangrijkste conclusie is dat veel aanbevelingen ook vandaag de dag nog actueel zijn. Uit de hernieuwde aanbevelingen vindt u hieronder een top 10, die aansluit bij de speerpunten van het schadepreventiebeleid van het Verbond. De aanbevelingen zijn primair bedoeld voor verzekeraars, maar zijn ook interessant voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met veiligheid en veiligheidsrisico’s.

Bij de aanbevelingen is ook aangegeven wat de status is en welke partijen er concreet invulling aan kunnen geven.

1. Bestrijd brandstichting en fraude
Brandstichting is brandoorzaak nummer één. Stimuleer daarom detectie en bestrijding van brandstichting. Het Verbond komt in 2012 met een plan van aanpak en zet in op het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de daarbinnen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde module Brand. Ook wordt onderzocht wat slim omgaan met camera’s en andere moderne technieken op bedrijventerreinen en in winkelcentra kan betekenen. Het CCV en de Stichting CrimiNee! zijn uitgenodigd om hier via publiek-private samenwerking invulling aan te geven.

2. Verbeter de inspectie van elektrische installaties
Ondeugdelijke elektrische installaties en verkeerd gebruik van daarop aangesloten apparaten is een belangrijke oorzaak van brand; zowel bij particulieren als bij bedrijven. Installatie- en inspectiebureaus worden opgeroepen de controles te verbeteren en hun klanten voor te lichten over veilig gebruik. Het Verbond en UNETO-VNI ontwikkelen een gezamenlijke visie, voorlichtingsmateriaal en controle-instrumenten. De inzet en voortgang zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Andere betrokken partijen, zoals de brandweer, kennisinstituten en inspectiebureaus, zijn uitgenodigd hierover mee te denken en de resultaten via hun eigen achterbannen uit te dragen.

3. Verbeter branddetectie en voorkom loze meldingen
Tijdige branddetectie spaart levens en geld. De effectiviteit van branddetectie staat onder druk door het grote aantal loze meldingen. De brandweer overweegt met de invoering van het Bouwbesluit 2012 de automatische branddoormelding te staken in gebouwen waarin zich geen minder zelfredzamen bevinden. Verzekeraars, installatiebedrijven en brandweer gaan samen afspraken maken over de kwaliteit en procedures rond brandmeldingen. Hierbij gaan slimme technologie, zorgvuldigheid en het aanspreken van partijen op hun eigen verantwoordelijkheid hand in hand.

4. Neem goede voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden
Veel branden ontstaan door ongelukken en onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Verzekeraars spreken bedrijven aan op het betrachten van voldoende voorzorgsmaatregelen. Daarbij gaat het zowel om de uitvoerders van de (brandgevaarlijke) werkzaamheden als verbeterd toezicht op die werkzaamheden door de opdrachtgevende bedrijven. Het Verbond van Verzekeraars zal een verbeterd formulier brandveilige werkzaamheden ontwikkelen, dat verzekeraars, tussenpersonen en makelaars aan bedrijven kunnen verstrekken.

5. Stimuleer installatie van sprinklers
Veel grote branden ontstaan in bedrijfsverzamelgebouwen. De toepassing van een automatische sprinklerinstallatie is in een bedrijfsverzamelgebouw of een winkelcentrum daarom altijd aan te bevelen. Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt de verdere ontwikkeling en de toepassing van woningsprinklers, zoals bepleit door de brandweer en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).

6. Preventie moet
Verzekeraars moeten bij het afsluiten van verzekeringen veel meer aandacht besteden aan risicobeoordeling en preventie. Ook als de polis is afgesloten, zullen ze contact moeten blijven onderhouden over het naleven van de preventieafspraken. Hierbij moeten verzekeraars actief de samenwerking met brandweer en overheid zoeken. Binnen de grenzen van de Mededingingswet moeten ze bovendien afspraken maken over een basisniveau voor brandveiligheid en preventie. Daarbij onderzoeken ze of verplicht afwijzen en verhalen van schade mogelijk is als bedrijven niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving, dit laatste als zijnde feitelijk een criminele daad. Ook de verzekeringstussenpersonen en assurantiemakelaars moeten hier zoveel mogelijk bij worden betrokken.

7. Benadruk verantwoordelijkheid (en de voordelen) van de klant
Leg de verantwoordelijkheid voor preventie duidelijk neer waar deze hoort: bij de klant. Informeer de klant over preventie, de manier van tariferen, en bied hem de keus: hoge premie of iets minder premie en investeren in preventiemaatregelen. Verzekeringstussenpersonen en makelaars moeten hier zoveel mogelijk bij worden betrokken

8. Zorgvuldige schadebehandeling en fraudebestrijding
Zorg dat beursverzekeraars en gevolmachtigd agenten aan het CIS gaan deelnemen en zorg ervoor dat ze er actief gebruik van maken, zodatde pakkans stijgt. CIS kan ook een nuttige rol spelen bij schadelastbeheersing. Wijs klanten op de consequenties van fraude en de grote risico’s van illegale activiteiten. Verzekeraars, politie, OM, energiemaatschappijen en vastgoedorganisaties werken nauw samen om illegale hennepteelt te bestrijden.

9. Verbeter de informatie-uitwisseling tussen publieke en private actoren
Via publiek-private samenwerking kan de boodschap van veiligheid en preventie effectief naar de samenleving worden uitgedragen. Het Verbond zet daarom samen met ministeries,  politie en brandweer in op informatie-uitwisseling en samenwerking rond brandonderzoek. Het CCV heeft in dat kader een platform Brandonderzoek ingericht, waarin betrokken partijen overleggen over de wijze van samenwerken en het delen van kennis en onderzoeksgegevens. Ook worden de mogelijkheden van gezamenlijke opleidingsmodules verkend.

10. Zet in op integrale brandveiligheid
Ontwikkel ten behoeve van verzekeringstechnici (en bouwadviseurs) een standaardinspectierapport voor middelgrote risico’s waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de relatie tussen brandcompartimentering, de waarde van de inhoud van de compartimenten en de inzet van sprinklers. Stimuleer het gebruik door ondernemers en projectontwikkelaars van het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (ModelIBB) van het CCV.

* Het rapport Grote branden is te vinden op www.verzekeraars.nl via de buttons Publicaties/(Onderzoeks)rapporten.

Bron: www.verzekeraars.nl
 

Lees meer op overzichtspagina RI&E