OVERZICHT THEMA'S

Boosheid, discriminatie, pesten, intimidatie, agressie en geweld op het werk zorgen voor sociale onveiligheid. Sociale veiligheid is een belangrijk aspect in ieder organisatiebeleid dat gericht is op het aanpakken en voorkomen van incidenten door het opnemen van maatregelen en het benoemen van omgangsvormen die daarbij helpen. 

-->

Pesten op het werk vindt openlijk en stiekem plaats. De vormen van pesten, international ook wel mobbing of bullying genaamd, kunnen divers zijn. De gevolgen zijn vaak groot.

-->

Niet alleen de arbeidsomstandigheden (interne agressie) maar ook een onveilige werkomgeving (externe agressie) kan oorzaak zijn van incidenten. Preventieve maatregelen worden daarom zowel in het bedrijf als daarbuiten genomen. 

-->

Sommige branches staan al jaren bekend als risiciovol: banken, zorg, politie, justitie en onderwijs. Opvallend in de cijfers van de laatste jaren is dat de toename van pesten en agressie zich niet meer beperkt tot deze beroepen. 

-->

Multiculturaliteit kan een bron vormen voor discriminatie, intimidatie of conflicten. Bij multiculturaliteit kun je als groepen naast elkaar blijven leven of integreren. Integratie betekent dat de aanpassing van twee kanten komt. 

-->

Slachtoffers verwachten in de eerste plaats dat ze geloofd worden, dat hun versie van de situatie wordt aanvaard. Ze verwachten begrip voor wat er met hen gebeurt en voor de effecten die het op hen heeft. Van leidinggevenden verwachten ze een vorm van bescherming, van collega’s een vorm van solidariteit. Van hulpverleners verwachten ze handreikingen en hulp om met de situatie om te gaan en de negatieve gevolgen te verwerken.

-->