Win de prijs voor het beste RIE-dee

In een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) levert een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het verplicht voor bedrijven met personeel om een RI&E uit te voeren. Toch heeft ruim de helft van de MKB-ers geen RI&E! Het Steunpunt RIE organiseert daarom een wedstrijd om de beste, creatiefste en aansprekendste manieren te vinden om de RI&E zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en daadwerkelijk uit te voeren. 

Uitnodiging

Intermediairs, zoals brancheorganisaties, arbodiensten en verzekeraars, kunnen door hun directe contact met MKB'ers een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording bij ondernemers van de verplichting én het belang van het uitvoeren van een RI&E. 

Prijzen!
De beste RIE-deeën worden beloond. Er zijn maar liefst 5 geldprijzen beschikbaar om de beste RIE-deeën  tot uitvoering te brengen:

2 x €25.000
3 x €15.000

Meld je uiterlijk 1 augustus 2014 aan. De deadline voor het indienen van het voorstel voor het Beste RIE-dee is 5 september. Maximaal 10 ideeën worden genomineerd. Als je genomineerd bent, kun je je plan aan de hand van de feedback verder uitwerken. De genomineerden presenteren hun idee vervolgens voor de jury. De winnaars worden tijdens Veilig Werkt Beter (4-6 november 2014) bekend gemaakt.

De winnende ideeën:

  • dragen bij aan de bekendheid van de verplichting een RI&E te maken;
  • dragen actief bij aan een hoger aantal uitgevoerde RI&E's;
  • zijn primair gericht op MKB;
  • realiseren zoveel mogelijk bereik en effect in verhouding tot de investering;
  • kunnen in 2014-2015 worden gerealiseerd.


Op de wedstrijd Beste RIE-dee is het wedstrijdreglement van toepassing. Door het inzenden van een RIE-dee verklaart de deelnemer zich akkoord met dit wedstrijdreglement.

Inzenden

Aanmelden voor deelname kan tot en met 1 augustus 2014 via de website www.rie.nl/rie-dee. Het voorstel dient uiterlijk 5 september te worden ingediend. Deelnemers ontvangen een automatische bevestiging van de inzending. Steunpunt RI&E-instrumenten beoordeelt de inzendingen op basis van de voorwaarden van deelname en de gehanteerde criteria. Hieruit volgen maximaal 10 nominaties. Op 15 september worden de genomineerden bekend gemaakt. Alle deelnemers worden op deze dag op de hoogte gesteld van de nominaties.

De genomineerden ontvangen feedback op het ingezonden voorstel. Zij werken het plan verder uit en presenteren dit plan voor de jury (week 41 en 42). Op basis hiervan worden de prijswinnaars gekozen. De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens het Vakevent Veilig Werkt Beter (4-6 november 2014 in den Bosch; zie www.veiligwerktbeter.nl). De prijswinnaars zijn diegenen die door de jury zijn uitgekozen. De uitslag is bindend en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Alle ideeën om (MKB-)ondernemers ertoe aan te zetten om de RI&E uit te voeren, mogen worden ingezonden. Dit kunnen bijvoorbeeld communicatiecampagnes, workshops of acties zijn. Het ontwikkelen van een branchegericht RI&E-instrument kan hier onderdeel van zijn, maar moet aangevuld worden met activiteiten om het RI&E-instrument onder de aandacht te brengen van MKB-ondernemers en moet leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van de RI&E door deze ondernemers.

De inzendingen beschrijven de volgende onderdelen:


Aanleiding voor het idee
Beschrijf de context waarin het RIE-dee is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in de branche of inzichten vanuit de brancheorganisatie.

Doelstellingen
Formuleer de doelstellingen van het RIE-dee. Formuleer de doelstellingen „SMART” (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

Resultaat
Beschrijf welk resultaat u op korte- en lange termijn verwacht met uw RIE-dee. Hoe draagt uw RIE-dee bij aan de bekendheid met, en de verplichte uitvoering van de RI&E? Geef ook aan hoe dit gemeten wordt.

Plan van aanpak
Beschrijf de concrete stappen en acties om het RIE-dee tot uitvoering te brengen. Zet de activiteiten in een planning waarin u de doorlooptijd laat zien.

Begroting
Geef in de begroting aan welke kosten worden gemaakt. Denk aan personele kosten, materiaalkosten, inhuur van professionals etc. Geef hierbij ook aan of en zo ja in welke vorm de organisatie zelf investeert.

Benodigdheden / randvoorwaarden
Geef aan wat u nodig heeft om het RIE-dee tot succesvolle uitvoering te brengen en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de doelstellingen en resultaten te bereiken.

Bron: Steunpunt RIE

Werkwijze