Oog voor discriminatie op werkvloer

""

Inclusie krijgt in steeds meer bedrijven en organisaties prioriteit. Dat die aandacht nodig is, blijkt uit cijfers van het CBS. 10% van de werknemers gaf aan zich in 2022 gediscrimineerd hebben gevoeld op het werk. Vooral discriminatie op grond van afkomst, nationaliteit of huidskleur kwam het meeste voor.

Discriminerende opmerkingen

De discriminatie uitte zich vooral in discriminerende opmerkingen en het gevoel genegeerd of buitengesloten te worden. Dat gebeurde veelal door collega’s. Ruim 5% van de gediscrimineerde werknemers kreeg te maken met bedreigingen, geweld of agressief gedrag.

Verschillen tussen werknemers in hun ervaring met discriminatie in het algemeen hangen niet alleen samen met persoonskenmerken. Dit hangt ook samen met kenmerken van het werk en de organisatie. De bedrijfstak blijkt geen significante samenhang met discriminatie te hebben. Dat betekent dat de verschillen die er tussen bedrijfstakken zijn, kunnen worden toegeschreven aan verschillen in andere kenmerken die verband houden met discriminatie.

Discriminatie op basis van afkomst

Bij de algemene ervaring met discriminatie zijn de verschillen relatief groot naar herkomst. Ook als rekening wordt gehouden met andere kenmerken die verband houden met discriminatie, blijken migranten van buiten Europa zich op de werkvloer 3 keer zo vaak gediscrimineerd te voelen als werknemers met een Nederlandse herkomst.

Daarnaast voelen vrouwen, werknemers met een langdurige ziekte en werknemers die gevaarlijk werk doen zich ongeveer 2 keer zo vaak gediscrimineerd als respectievelijk mannen, gezonde werknemers en werknemers die geen gevaarlijk werk doen.

Migranten van buiten Europa

Als het specifiek gaat om discriminatie op het werk vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit dan zijn er aanzienlijke verschillen te zien tussen werknemers met een buitenlandse herkomst. Zo komt dit bij migranten van buiten Europa veel vaker voor dan bij andere werknemers met een buitenlandse herkomst.

Bij discriminatie op het werk vanwege geslacht zijn er aanzienlijke verschillen tussen jonge en oudere vrouwen: jonge vrouwen voelen zich relatief vaak gediscrimineerd. Bovendien voelen vrouwen in organisaties waar weinig vrouwen werken, zich veel vaker gediscrimineerd op grond van hun geslacht dan vrouwen in organisaties met veel vrouwen op de werkvloer.

Het gevoel gediscrimineerd te worden hangt bij werknemers met een langdurige ziekte, aandoening of handicap vooral samen met het soort aandoening. Vooral werknemers met psychische klachten of met een levensbedreigende ziekte voelen zich relatief vaak gediscrimineerd vanwege hun aandoening. In grote bedrijven voelen werknemers met een langdurige ziekte of aandoening zich vaker gediscrimineerd dan in kleinere.

Bron: CBS