- RI&E

Check actuele lijst met kankerverwekkende stoffen

Symbool voor mogelijke kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De nieuwste versie van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen is op 8 januari 2024 in de Staatscourant geplaatst. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft 2 keer per jaar een actuele lijst uit.

Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen zijn stoffen die het erfelijk materiaal kunnen beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker kunnen veroorzaken. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Bijvoorbeeld in de bouwnijverheid, industrie, laboratoria en ziekenhuizen.

Mogelijke risico’s van blootstelling

Raadpleeg een arbeidshygiënist of toxicoloog als je informatie hebt waaruit blijkt dat stoffen kankerverwekkend of mutageen zijn. De arbeidshygiënist of toxicoloog kan advies geven over mogelijke risico's voor de gezondheid van blootgestelde werknemers. De bijdrage van werkgerelateerde factoren aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt neer op enkele duizenden gevallen van kanker per jaar, waarbij het beroep mogelijk een rol speelt als factor.

Op verschillende plaatsen in de arbowetgeving wordt naar kankerverwekkende en mutagene stoffen verwezen. Zo wordt in Arbobesluit artikel 4.2a uitgelegd wat er in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet worden opgenomen als er op de werkplek blootstelling kan zijn aan stoffen die giftig zijn voor de voortplanting. Artikel 4.13 en 4.15 van het Arbobesluit bevat informatie over de verplichtingen die gelden wanneer werkenden kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen.

SZW-lijst

Om te verduidelijken om welke stoffen en processen het gaat, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen op. In vrijwel alle werkomgevingen kunnen dergelijke stoffen voorkomen, zoals in de bouwnijverheid, industrie en ziekenhuizen.

Bron: Arboportaal