De belangrijkste wijzigingen van PGS15

Beleid en overheid
Aandachtspunten voor preventiemedewerkers bij de opslag van gevaarlijke stoffen
Achtergrondartikel
PGS15 aangepast

Als je in je bedrijf te maken hebt met op- of overslag van gevaarlijke stoffen, heb je te maken met de recent vernieuwde PGS15. In dit artikel vind je de belangrijkste veranderingen en ook een aantal aandachtspunten op dit gebied.

De nieuwe PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’ verscheen in september 2016. In dit document zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen om zo een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. De nieuw verschenen PGS 15 is een complete herziening van de richtlijn uit 2011.

Minder interpretatieruimte
In deze herziening zijn de voorschriften eenduidiger en met beduidend minder interpretatieruimte omschreven. Nieuw is ook dat niet meer per voorschrift is aangegeven of en hoe het mogelijk is om hiervan af te wijken. In plaats daarvan is generiek vastgelegd wat de mogelijkheden zijn voor het gemotiveerd afwijken van de voorschriften.

Wat is er gewijzigd?
De belangrijkste wijzingen in de nieuwste versie van PGS15 zijn:

Opslag goederen en pallets toegestaan
In PGS 15:2016 is opslag van koopmansgoederen (bijvoorbeeld meubels, speelgoed, elektronica) en een beperkte voorraad pallets in een opslagruimte voor verpakte gevaarlijke stoffen toegestaan.

Werkvoorraad hoeft niet terug naar opslagruimte
Het begrip werkvoorraad is verruimd. Aan het einde van de werkdag is het niet meer noodzakelijk om de nog aanwezige werkvoorraad terug te brengen naar de opslagruimte. De reden hiervoor is dat de risico’s van het transport van en naar een opslagruimte groter zijn dan van de stationaire werkvoorraad. Hoe groot de werkvoorraad mag zijn, moet per situatie beoordeeld worden.

25 kilo CMR-stoffen toegestaan
De ondergrens voor de opslag van CMR-stoffen is opgehoogd van 1 naar 25 kilo.

Wijziging beschermingsniveaus
Voor grotere opslagvoorzieningen met een capaciteit van meer dan 10 ton zijn er wijzigingen in de beschermingsniveaus doorgevoerd. Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt in kunststof en metalen verpakkingen.

Tips voor preventiemedewerkers
Heb je in je bedrijf te maken met op- of overslag van gevaarlijke stoffen? Houd dan rekening met deze aandachtspunten:

Meenemen in de RI&E
In de PGS 15 staan veel aspecten genoemd die verband hebben met arbo-wetgeving, zoals explosieveiligheid en blootstelling aan onbedoeld vrijkomende dampen. Let er bij het opstellen van de RI&E op dat deze aspecten worden meegenomen.

Check de definitie van CMR-stoffen
De PGS 15 is van toepassing op zowel ADR-geclassificeerde stoffen (ADR is een Europees verdrag over internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) als CMR-stoffen (carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen). De definitie van een CMR-stof verschilt per versie van de PGS 15. Het is dus van belang om goed naar de definitie van CMR-stof in de begrippenlijst van de van toepassing zijnde PGS 15 richtlijn te kijken.

Vakbekwaam persoon PGS geëist
Niet nieuw, maar wel belangrijk: ook in PGS 15:2016 is de eis gesteld dat een bedrijf een vakbekwaam persoon PGS 15 in dienst heeft wanneer er meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Een medewerker is volgens de PGS 15 vakbekwaam wanneer hij/zij voldoende kennis heeft op het gebied van de omgang met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn, met bijvoorbeeld certificaten van relevante opleidingen.

Heftruckbestuurders opgeleid met gevaarlijke stoffen
De nieuwe PGS 15 verplicht bestuurders van een heftruck of een elektrische pallettruck dat zij niet alleen opgeleid moeten zijn om het transportmiddel te mogen besturen, maar ook opgeleid of geïnstrueerd zijn over de gevaarsaspecten bij de omgang met gevaarlijke stoffen.

Actuele veiligheidsinformatiebladen
Zorg dat de veiligheidsinformatiebladen van de aanwezige stoffen compleet en actueel zijn. Met behulp van de veiligheidsinformatiebladen kan een representatief journaal gevaarlijke stoffen opgesteld worden. Voor de bedrijven met een sterk wisselende voorraad en assortiment, moet het journaal actueel zijn (dagelijkse update), in andere gevallen kan er volstaan worden met het opstellen van een eenmalig journaal met bijvoorbeeld een overzicht van de maximaal aanwezige hoeveelheid.

 

Lees meer over het binnen opslaan van gevaarlijke stoffen op Arbeidsveiligheidnet of bekijk hier de volledige en vernieuwde PGS 15

Werkplekinstructiekaarten gevaarlijke stoffen
Werkplekinstructiekaarten voor Chemische Agentia: € 350,- / jaar
Werkplekinstructiekaarten voor Chemische Agentia Online is de digitale versie van het tweedelig boekwerk met een 1000-tal handige en overzichtelijke WIK-kaarten met de meest cruciale informatie. Op één A4 wordt duidelijk en met pictogrammen uitgelegd wat de gevaren van de stof zijn en waar een medewerker op moet letten. Voor slechts € 350,- per jaar!
Lees meer op overzichtspagina Preventie