Volgend jaar BRZO-plichtig?

Bedrijven die in grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen produceren of opslaan, moeten voldoen aan het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, afgekort: BRZO. Dit besluit is een afgeleide van de Europese Seveso II-richtlijn ter voorkoming van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

In 2012 is de huidige Seveso-richtlijn geactualiseerd en aangepast aan de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packing). Vanaf 1 juni 2015 moet de lidstaten van de EU – dus ook Nederland – deze nieuwe Seveso III-richtlijn hebben geïmplementeerd.

De twee lijsten in bijlage I waarin de drempelwaarden van stoffen, categorieën stoffen, mengsels en preparaten zijn opgenomen, zijn gewijzigd en uitgebreid. De verwachting is dat het aantal BRZO-plichtige bedrijven in Nederland als gevolg hiervan gaat toenemen.

Welke verplichtingen heeft u als BRZO-plichtig bedrijf en wat kunt u volgend jaar verwachten? Conform het huidige BRZO moet u in hoofdlijnen de volgende maatregelen treffen:

  • Opstellen en toepassen van een preventiebeleid ten aanzien van zware ongevallen binnen de inrichting.
  • Invoeren van een veiligheidsbeheersysteem.
  • Het bevoegd gezag in kennis stellen over o.a. de aard en de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen binnen een jaar na het in werking treden van het BRZO en in geval van een significante wijziging.
  • Informatie uitwisselen met naburige inrichtingen die het risico of de gevolgen op een zwaar ongeval kunnen vergroten, de zogeheten domino-effecten.

Voor ‘hogedrempel-inrichtingen’ ofwel ‘VR-plichtig bedrijven’ geldt bovendien:

  • Opstellen van een veiligheidsrapport.
  • Opstellen en implementeren van een intern noodplan.
  • Actueel en beschikbaar houden van een stoffenlijst.

Nieuw zijn de volgende maatregelen:

  • De lagedrempel-inrichtingen moeten voortaan minimaal eens in de drie jaar worden geïnspecteerd. Voor de hogedrempel-inrichtingen is dat conform het huidige BRZO minstens eenmaal per jaar.
  • Duidelijke begrijpelijke informatie verstrekken, onder meer via internet, over de activiteiten en de risico’s van het bedrijf, inclusief wat te doen in geval van een calamiteit. Voor de hogedrempel-inrichtingen gelden nog extra verplichtingen rondom de informatievoorziening.

Op 9 oktober 2014 organiseert de vakgroep Process Safety een studiedag waar o.a. zal worden ingegaan op de onderwerpen ‘Veranderingen in BRZO-regelgeving’ en ‘Wat staat u te wachten als BRZO-plichtig bedrijf’. Meer informatie over de locatie en het programma volgt later.

Bron: NVVK

Wet- en Regelgeving