Arbeidsomstandigheden verbeteren: RI&E opstellen en naleven

Een RI&E geeft een beeld van de belangrijkste risico’s op de werkvloer en maakt deel uit van de basis voor het arbobeleid.

Binnen een deel van de bedrijven moeten de arbeidsomstandigheden verbeteren, schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies voor een werkend arbostelsel. Met goed arbobeleid zullen de risico’s in het werk afnemen, maar die zijn de afgelopen jaren niet gedaald. Het verscherpen van de handhaving van de risico-inventarisatie en-evaluatie is een eerste stap in de verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden begint door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren. Dat kan door betere ondersteuning van het mkb, preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid.

Arbobeleid verbeteren

Digitalisering en hybride werken zijn ontwikkelingen die leiden tot nieuwe opgaven. Goede arbeidsomstandigheden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van werknemers. Dat is een belangrijke reden waarom de resultaten van arbobeleid moeten verbeteren.

Bij goed arbobeleid gaat de meeste aandacht uit naar de drie belangrijkste oorzaken van uitval: fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting,. Hierbij zijn concrete, meetbare doelen nodig op bedrijfs-, sectoraal- en nationaal niveau.

RI&E opstellen

Goed arbeidsomstandighedenbeleid begint bij preventie: voorkom dat mensen door hun werk of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen. Het startpunt daarvoor is het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een RI&E geeft een beeld van de belangrijkste risico’s op de werkvloer en maakt deel uit van de basis voor het arbobeleid.

Ondanks dat alle bedrijven verplicht zijn om een RI&E op te stellen, heeft het grootste deel van de bedrijven heeft dat nog niet gedaan. Het gaat dan voornamelijk om bedrijven in het mkb. Om bedrijven te helpen, moet voor het mkb een start-RI&E ontwikkeld worden. Daarnaast moeten alle bedrijven verplicht worden hun RI&E en het basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Bedrijven die gebruik maken van een branche-RI&E kunnen dat door hun brancheorganisatie laten doen.

Bron: Sociaal-Economische Raad

Wet- en Regelgeving