Boetes Arbeidstijdenwet sluiten nu beter op overtredingen aan

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet. Bij het handhaven van deze beleidsregel is in de praktijk gebleken dat er aanpassingen nodig waren om de boetes beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding de persoon of partij verweten kunnen worden.

De wijziging in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit gaat in op vier onderwerpen: overtreding van de regels voor kinderarbeid, de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving en een aanpassing van het begrip ‘week’.

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet. Bij het handhaven van deze beleidsregel is in de praktijk gebleken dat er aanpassingen nodig waren om de boetes beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding en de mate waarin de overtreding de persoon of partij verweten kunnen worden.

Verantwoordelijkheid
In het geval dat een kind verboden werk doet waardoor er voor het kind een gevaarlijke situatie ontstaat, wordt er momenteel direct een boeterapport opgemaakt tegen zowel de ouders als de werkgevers. Maar omdat ouders doorgaans niet op de werkvloer aanwezig zijn, of toestemming hebben gegeven voor de risicovolle werkzaamheden (bijv. werken met een snijmachine) kan hun de overtreding in die gevallen ook niet verweten worden. Daarom is de Beleidsregel boeteoplegging nu zo aangepast dat ouders in dat geval alleen een waarschuwing oplegd krijgen.

Het tweede punt betreft de bevoegdheid van de Inspectie ten aanzien van boeteoplegging voor de naleving van de arbeid- en rusttijden. Als een werkgever het beleid met betrekking tot arbeid- en rusttijden niet naleeft, kan de Inspectie SZW een zogenaamde ‘eis tot naleving’ stellen. Als vervolgens blijkt dat de werkgever hier nog steeds niet aan voldoet, kan de Inspectie hiervoor direct een boete opleggen. Tot nu toe kon er in dat geval alleen een waarschuwing gegeven worden.

Nachtarbeid
Met deze wijziging worden twee overtredingen die betrekking hebben op het uitvoeren van nachtarbeid direct beboetbaar. De eerste overtreding is het verrichten van meer dan 140 nachtdiensten in een periode van 52 weken. De tweede is het verrichten van 10 of meer nachtdiensten achter elkaar. Voordien kon er voor deze overtredingen alleen een waarschuwing gegeven worden. Nachtdiensten vormen een serieus risico voor de gezondheid van de werknemer en om die reden dienen de regels die dit soort diensten beperken strikt te worden nageleefd.

Omdat de Arbeidstijdenwet geen definitie van het begrip ‘week’ bevat, is in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet nu aangegeven hoe de Inspectie SZW dit begrip moet invullen bij haar inspecties. Tot voor kort baseerde zij zich daarbij op een rechterlijke uitspraak uit 1921 en verstond zij onder ‘week’ het tijdvak tussen zondag 00.00 uur en de eerstvolgende zaterdag 24.00 uur. Deze definitie sluit niet langer op het gangbare taalgebruik aan, dat de maandag ziet als de eerste dag van de week. Met deze wijziging wordt vastgelegd dat voor de handhaving van de Arbeidstijdenwet een week geacht wordt te beginnen in de nacht van zondag op maandag.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie