Bedrijfsuitjes en aansprakelijkheid

De praktijk
Achtergrondartikel

Ieder bedrijf organiseert wel eens een bedrijfsuitje. Maar als er iets fout gaat, wie is er dan aansprakelijk? Rechters vatten de zorgplicht die een werkgever heeft ten opzichte zijn medewerkers vaak erg ruim op.

Zorgplicht
Artikel 7:658 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever verplicht is ‘de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt’. De werkgever is, als hij zich niet aan deze verplichting houdt, aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:658 lid 2 BW).

Daarnaast is een werkgever ook op grond van artikel 7:611 BW verplicht zich als ‘goed werkgever’ te gedragen en moet daarom dus schade trachten te voorkomen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 233,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie