Welke factoren dragen bij aan psychosociale arbeidsbelasting?

Onder PSA verstaan we werkdruk en ongewenste omgangsvormen op het werk. PSA is de oorzaak van bijna 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast in Nederland.

Psychosociale arbeidsbelasting is één van de vijf directe determinanten voor gezondheid. Je gezondheid wordt bepaald door een combinatie van factoren, ook wel determinanten genoemd. Deze vijf determinanten verklaren samen ongeveer een derde tot 40 procent van de ziektelast in Nederland. Het RIVM brengt de vijf factoren in kaart met behulp van platen die beleidsmakers een breed perspectief op gezondheid en gedrag geven.

Naast psychosociale arbeidsbelasting (PSA) brengt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de vier andere determinanten ook in beeld met zogenoemde praatplaten. De andere factoren zijn ongezonde voeding, weinig bewegen, problematisch alcoholgebruik en slechte luchtkwaliteit. Deze praatplaten zijn te bekijken op de site van het RIVM.

Psychosociale arbeidsbelasting

Eén van de praatplaten gaat zoals gezegd dieper in op alle factoren die invloed hebben op psychosociale arbeidsbelasting. Onder PSA verstaan we werkdruk en ongewenste omgangsvormen op het werk. PSA is de oorzaak van bijna 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast in Nederland. PSA is daarmee (samen met andere factoren) verantwoordelijk voor bijna 30% van de verzuimdagen.

In de drie ‘schillen’ van de praatplaat is goed te zien welke determinanten invloed hebben op PSA. In de eerste schil is in kaart gebracht welke individuele- en leefstijlfactoren bijdragen aan PSA. Zo zijn er bepaalde groepen die vaker te maken hebben met risicofactoren voor PSA, waaronder vrouwen, lager opgeleiden en personen met een migratieachtergrond. Daarnaast zijn weinig slaap en bewegen risicofactoren die kunnen bijdragen aan PSA.

Ongewenste omgangsvormen

In de tweede schil is goed te zien welke leef-, woon- en werkomstandigheden de kans op PSA vergroten. Zo verhoogt de combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie op het werk het risico op PSA en burn-outklachten. Ook kunnen ongewenste omgangsvormen op het werk, zoals agressie, geweld, intimidatie of discriminatie, leiden tot psychische klachten en verzuim. Bedrijfssectoren waarin PSA relatief vaak voorkomt, zijn onderwijs en gezondheidszorg. In de derde schil worden de factoren en ontwikkelingen in de maatschappij die een rol spelen bij PSA getoond, zoals technologische ontwikkelingen, flexibele dienstverbanden en platformwerk. 

Bron: Arboportaal

Psychosociale arbeidsbelasting