Check de actuele lijst met kankerverwekkende stoffen

Raadpleeg een arbeidshygiënist of toxicoloog als je informatie hebt waaruit blijkt dat stoffen kankerverwekkend of mutageen zijn. De arbeidshygiënist of toxicoloog kan advies geven over mogelijke risico's voor de gezondheid van blootgestelde werknemers.

De nieuwste versie van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft twee keer per jaar een geactualiseerde lijst uit.

Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen zijn stoffen die het erfelijk materiaal kunnen beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker kunnen veroorzaken. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Bijvoorbeeld in de bouwnijverheid, industrie, laboratoria en ziekenhuizen.

Werkgerelateerde factoren

Raadpleeg een arbeidshygiënist of toxicoloog als je informatie hebt waaruit blijkt dat stoffen kankerverwekkend of mutageen zijn. De arbeidshygiënist of toxicoloog kan advies geven over mogelijke risico's voor de gezondheid van blootgestelde werknemers. De bijdrage van werkgerelateerde factoren aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt neer op enkele duizenden gevallen van kanker per jaar, waarbij het beroep mogelijk een rol speelt als factor.

Op verschillende plaatsen in de arbowetgeving wordt naar kankerverwekkende en mutagene stoffen verwezen. Zo wordt in Arbobesluit artikel 4.2a uitgelegd wat er in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet worden opgenomen als er op de werkplek blootstelling kan zijn aan stoffen die giftig zijn voor de voortplanting. Artikel 4.11 van het Arbobesluit bevat informatie over de verplichtingen die gelden wanneer werkenden kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

SZW-lijst

Om te verduidelijken om welke stoffen en processen het gaat, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze lijst met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen op. In vrijwel alle werkomgevingen kunnen dergelijke stoffen voorkomen, zoals in de bouwnijverheid, industrie en ziekenhuizen.

Bron: Arboportaal

Wet- en Regelgeving