Controle op blootstelling aan dieselmotoremissie

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Bedrijven die met veel diesel aangedreven machines en apparaten werken, kunnen binnenkort de Inspectie SZW op de stoep verwachten voor de controle op blootstelling aan DME's.

Bedrijven die gebruik maken van veel met diesel aangedreven machines en apparaten kunnen binnenkort de Inspectie SZW verwachten. De Inspectie gaat controles uitvoeren die op blootstelling aan dieselmotoremissie zijn gericht. De onaangekondigde controle focust zich op werkzaamheden in diverse sectoren waar met diesel aangedreven machines wordt gewerkt, zoals bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan auto’s en motoren.

Zijn de controles gericht op blootstelling aan dieselmotoremissie wel onaangekondigd als de Inspectie ze nu bekend maakt? Ja, want bedrijven weten niet wanneer de inspecteurs langskomen. Als bedrijven maatregelen nemen om mogelijke boetes te voorkomen, maken ze juist een stap op het gebied van gezond en veilig werken.

Dieselrook

Dieselmotoremissie (DME) of dieselrook is de verzamelnaam voor de uitlaatgassen van dieselmotoren. DME bestaat uit gassen en roetdeeltjes. Deze roetdeeltjes bevatten kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Het is verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt. Omdat het gaat om blootstelling aan een kankerverwekkende stof, moet de RI&E een doeltreffend pakket aan beschermende maatregelen te bevatten.

Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten werkgevers ook de blootstelling aan dieselmotoremissie beoordelen. Dit kunnen ze doen met schattingen of metingen. Een arbodienst of een gespecialiseerd adviesbureau kan hierin adviseren. Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 microgram per kubieke meter. In sectoren waar in de arbocatalogus een lagere grenswaarde is afgesproken, blijft de grenswaarde in de arbocatalogus het uitgangspunt aangezien deze grenswaarde als standaard is bepaald. Daarnaast blijft de wettelijke verplichting gelden om de blootstelling aan DME tot een zo laag mogelijk niveau te brengen als technisch uitvoerbaar is.

Blootstelling terugdringen

Het terugdringen van het aantal werknemers dat ieder jaar wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen is een van de speerpunten van de Inspectie SZW. Zij legt daarbij een bijzondere nadruk op het terugdringen van beroepsziekten door blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen. DME is een carcinogene (kankerverwekkende) stof, met de naar schatting hoogste mate van werk gerelateerde ziektelast.

Voordat andere maatregelen worden overwogen, moet bekeken worden of de dieselmotor vervangen kan worden door een ander type aandrijving. Pas wanneer vervanging door een ander type aandrijving niet mogelijk is, mag worden overgegaan op andere maatregelen, om de blootstelling zo veel mogelijk te verminderen.

Naast blootstelling aan DME wordt bij de inspecties de Arbozorg van bedrijven gecontroleerd. Deze Arbozorg omvat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het Plan van Aanpak en het Basiscontract met de Arbodienst.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina RI&E