Inspectie zet in 2020 extra in op arbozorg

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid.

De Inspectie SZW gaat zich in 2020 meer richten op ongevalsonderzoeken en arbozorg. De extra inspecteurs en rechercheurs die de Inspectie dit jaar kreeg, wil de dienst inzetten op de verbetering van de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hierbij. Dat staat in het onlangs gepresenteerde Jaarplan Inspectie SZW 2020.

Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid. De focus ligt op het bereiken van maatschappelijke effecten de komende jaren.

In 2020 wil de Inspectie met haar personele groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hierbij.

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus - zoals aangegeven in de meerjarenprogrammering - op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

Het komende jaar staat ook in het teken van het behalen van de doelstellingen voor de verhouding tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en de deelname aan gezamenlijke BRZO-inspecties.

Om gezond en veilig werken in bedrijven te stimuleren pakt de Inspectie, samen met betrokken partijen in het netwerk, onveilige en ongezonde werksituaties aan, legt ze achterliggende oorzaken bloot en ontwikkelt ze een bijpassende effectieve aanpak.

De verbetering ten aanzien van de RI&E, zoals deze naar voren komt uit Arbo in Bedrijf (2018), moet zich verder doorzetten. Het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit van de RI&E. De RI&E is immers een essentieel instrument in bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn. Daarom intensiveert de Inspectie in 2020 haar inzet op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. In alle programma’s waar actieve arbocapaciteit beschikbaar is, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract.

De Inspectie werkt in 2020 verder aan de totstandkoming van een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Hierbij wordt - bij een selecte groep werkgevers - gekeken welke interventie het best kan worden ingezet. In 2019 zijn verschillende alternatieven voor het reguliere ongevalsonderzoek onderzocht. Deze interventies hebben gemeen dat er een sterker preventief effect vanuit gaat. Inspecteurs en bedrijven kijken breed naar de algemene veiligheidssituatie in een bedrijf en er worden maatregelen genomen om deze te verbeteren. De eerste resultaten van kwalitatief onderzoek naar deze interventies laten zien dat deze werkwijzen naar verwachting voor bepaalde groepen werkgevers niet alleen effectiever, maar ook efficiënter zijn. In 2020 wordt deze aanpak verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Bron: Inspectie SZW

Hét betrouwbare RI&E instrument
Meer dan 40 modules met actuele wetgeving en toetsingscriteria. U ontvangt een waarschuwing wanneer er sprake is van een mogelijke zware wettelijke overtreding.
Lees meer op overzichtspagina RI&E