Naleving van de RI&E-plicht kan beter

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
Het is van groot belang dat werkgevers te allen tijden inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven.

Dit jaar intensiveert de Inspectie SZW het toezicht op de naleving van de RI&E. Het toezicht richt zich op aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E binnen bedrijven. Dat valt te lezen in het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E’ van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Zij gaat zich inzetten op het verhogen van de bekendheid van de RI&E-plicht, het verbeteren van de ondersteuning aan bedrijven en de naleving van de RI&E-plicht.

Het aantal doden door arbeidsongevallen en beroepsziekten ligt jaarlijks rond de 4000, dat moet omlaag. Het is daarom van groot belang dat werkgevers te allen tijden inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij op basis daarvan een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven. De problematiek rondom de naleving van de RI&E is niet van de laatste jaren. Er is een forse inspanning nodig om de naleving van de RI&E substantieel te verbeteren.

RI&E-plicht
Van de Nederlandse werknemers werkt 80% in een bedrijf met een RI&E. Vooral de grotere bedrijven, met meer dan 50 werknemers, hebben een RI&E. Dat lijken goede aantallen, maar in totaal heeft minder dan de helft van de bedrijven een RI&E. Dat komt omdat met name bedrijven met minder dan 50 werknemers vaak geen RI&E hebben. Van de bedrijven die niet voldoen aan de RI&E-plicht is de helft niet op de hoogte van de wettelijke verplichting. Van de bedrijven die voldoen aan de verplichting heeft een klein deel alle risico’s geïnventariseerd.

Met het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 wil de staatssecretaris een flinke inspanning leveren om langs drie lijnen de naleving van de RI&E te verbeteren. Van Ark kiest voor een gefaseerde uitvoering van het plan. De prioriteit ligt de eerste twee jaar op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn op een goede manier de risico’s te inventariseren. Ten tweede moeten werkgevers die op de hoogte zijn van de RI&E-plicht ook in staat zijn op een goede manier te voldoen aan de verplichting. Knelpunten rondom de informatievoorziening worden weggenomen en er komen beschikbare instrumenten die helpen bij het maken van een RI&E.

Controle op naleving
Parallel aan de campagne en verbetering van de ondersteuning aan bedrijven  wordt strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven. Dit jaar intensiveert de Inspectie SZW het toezicht op de naleving van de RI&E  binnen actieve inspectieprogramma’s op het terrein van gezond en veilig werken. Het toezicht richt zich op aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E binnen bedrijven. Daarbij is ook aandacht voor het plan van aanpak.

Voor een intensiever handhavingsregime is de pilot ‘administratieve handhaving’ gestart. Binnen deze pilot worden 400 bedrijven volledig schriftelijk gecontroleerd op de aanwezigheid van een volledige RI&E en een basiscontract. Het proces van opvragen tot aan mogelijke boeteoplegging vindt schriftelijk, liefst digitaal, en volledig op afstand plaats. De pilot wordt eind 2020 afgerond. Op basis van de resultaten wordt gekeken naar de effectiviteit en de mogelijkheid de werkwijze uit te breiden zodat in de toekomst 100% inspectiedekking mogelijk is. Dan kan de Inspectie kijken of in de toekomst alle bedrijven die niet over een RI&E beschikken een boete kunnen krijgen.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina RI&E