Zichtbaarheid moet de rol van de preventiemedewerker duidelijker maken

Rollen en verantwoordelijkheden
Nieuwsartikel
Het doel en de verantwoordelijkheden van een preventiemedewerker binnen een bedrijf zijn voor veel medewerkers nog onduidelijk.

De rol van de preventiemedewerker in een bedrijf is voor veel mensen onbekend. Misschien niet heel vreemd als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven er een heeft. Niet alleen werknemers, zelfs werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd wat de positie van de preventiemedewerker in de organisatie is.

De aanwezigheid van een preventiemedewerker in een bedrijf staat in de Arbowet vastgesteld. Een werkgever moet zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers: de preventiemedewerkers. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de manier hoe het bedrijf de preventiemedewerkers inzet en ondersteunt beschreven staan. Dat gaat om het aantal preventiemedewerkers, hun beschikbare tijd, deskundigheid en plaats in de organisatie.

Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker
De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers hun functie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker is ontwikkeld om bedrijven daarbij te ondersteunen. Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar bovenal voor de preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

Het aantal preventiemedewerkers in een bedrijf of organisatie en hun beschikbare tijd dient afgestemd te zijn op de aard en ernst van de arborisico’s, het aantal locaties en de bedrijfsomvang. Ook de plaats van de preventiemedewerker in de organisatie is van deze factoren afhankelijk. Naast een centrale preventiemedewerker die zich met name richt op beleidsmatige taken, zijn er in grote bedrijven of organisaties ook één of meer lokale preventiemedewerkers. Die voeren met name praktische arbotaken uit op een locatie of omvangrijke afdeling.

Het is aan te raden om die lokale, uitvoerende preventiemedewerkers in hun taken te ondersteunen door middel van regelmatige bijeenkomsten, duidelijke taakopdrachten en praktische werkafspraken. Het medezeggenschapsorgaan heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van een regeling rond de preventiemedewerker in de organisatie  en bij het het aanwijzen van een nieuwe preventiemedewerker.

Basisopleiding preventiemedewerker
Wettelijk is voorgeschreven dat een werkgever zorg draagt voor een goede verdeling van arboverantwoordelijkheden en -bevoegdheden. Zeker als het gaat om de preventiemedewerker is het aan te bevelen om dit schriftelijk vast te leggen. Verder moeten preventiemedewerkers beschikken over voldoende deskundigheden en vaardigheden om hun taken naar behoren te kunnen vervullen. Naast een basisopleiding om hen wegwijs te maken in hun taken en de wettelijke achtergronden zijn de benodigde opleidingen voor preventiemedewerkers afhankelijk van de grootte van de organisatie, hun plaats in de organisatie, hun onderlinge taakverdeling en uiteraard van de arborisico’s binnen de organisatie.

Verder dienen preventiemedewerkers te beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden om effectief samen te werken met andere betrokkenen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een preventiemedewerker voert regelmatig overleg met de medezeggenschap en met de bedrijfsarts. Tenslotte zijn werkafspraken met de directie, of een vertegenwoordiger daarvan, aan te raden.

Bron: SER

Lees meer op overzichtspagina Preventie