Is je bedrijf ARIE-plichtig? Meld je bedrijf (opnieuw) aan!

Met de aanwijssystematiek kunnen werkgevers bepalen of hun bedrijf ARIE-plichtig is. Bij de oude ARIE-regeling is deze moeilijk toepasbaar voor de werkgever en daarom wordt in de herziene regeling uitgegaan van een vastgestelde lijst van stoffen met bijbehorende drempelwaarden.

Ieder jaar gaan er op 1 januari nieuwe wetten en regels in. Op 1 januari 2023 is de herziene regeling over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) van kracht geworden. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren, maar ook voor bedrijven die door de herziene regeling ARIE-plichtig worden. Alle ARIE-bedrijven moeten zich aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). De bedrijven die al ARIE-plichtig waren, moeten zich dus opnieuw aanmelden.

Dat alle ARIE-plichtige bedrijven zich moeten aanmelden heeft te maken met dat de meldplicht is uitgebreid. ARIE-plichtige bedrijven moeten zich aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Dat is één van de hoofdlijnen waarop de ARIE-regeling is herzien.

ARIE-plichtig

Was de oude ARIE-regeling op je bedrijf van toepassing en blijft het bedrijf ARIE-plichtig? Dan moet je bedrijf sinds 1 januari 2023 ook voldoen aan alle verplichtingen uit de herziene ARIE-regeling, met uitzondering van het opstellen van scenario's en noodplan. Wordt je bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig? Dan geldt een implementatietermijn van één jaar, waarin slechts aan enkele verplichtingen hoeft te worden voldaan. Per 1 januari 2024 moet het bedrijf aan alle herziene verplichtingen voldoen.

Bij de herziening van de ARIE-regeling is de aanwijssystematiek vereenvoudigd. Met de aanwijssystematiek kunnen werkgevers bepalen of hun bedrijf ARIE-plichtig is. Bij de oude ARIE-regeling is deze moeilijk toepasbaar voor de werkgever en daarom wordt in de herziene regeling uitgegaan van een vastgestelde lijst van stoffen met bijbehorende drempelwaarden. De aanwijssystematiek is geharmoniseerd met de CLP-verordening. Hierdoor wordt de oudere EU-wetgeving afgestemd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.

Bestuursrecht

De handhavingsmogelijkheden zijn aangepast. Naast het strafrecht kan nu ook bestuursrecht van toepassing zijn op overtredingen van de ARIE-regeling. Werkgevers moeten altijd zelf controleren of de ARIE-regeling op hun bedrijf of inrichting van toepassing is.

De ARIE-regeling staat in het Arbobesluit. De regeling heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werkenden te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Mocht er toch iets misgaan, dan beperken de regels de gevolgen van een zwaar ongeval zo veel mogelijk. De ARIE-regeling spitst zich toe op bedrijven en inrichtingen waar een bepaalde hoeveelheid van bepaalde gevaarlijke stoffen op enig moment aanwezig is of kan zijn. De herziene ARIE-regeling sluit beter aan op het Brzo 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen).

Bron: Arboportaal

Wet- en Regelgeving