Corona bevestigt behoefte van bescherming tegen biologische agentia

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Met een nieuw verslag waarin de bevindingen van een groot EU-OSHA-project worden samengevat, wordt gestreefd meer bekendheid te geven aan de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek.

Het verbeteren van de toegang tot informatie over en de toepassing van maatregelen van bescherming tegen biologische agentia zijn van essentieel belang.Dat blijkt uit de resultaten van een groot project om de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek aan te pakken. Uit het onderzoek blijkt dat er in bijna alle sectoren een gebrek aan bewustzijn is over de blootstelling aan biologische agentia.

De blootstelling aan biologische agentia op de werkplek is wijdverbreid en leidt tot een groot aantal gezondheidsproblemen, waaronder infectieziekten, allergieën en kanker. Alleen al in de EU sterven jaarlijks naar schatting 5000 werkenden als gevolg van werkgerelateerde infectieziekten. Het nieuwe verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezonheid op het werk (EU-OSHA) is bedoeld om meer bekendheid aan dit onderwerp te geven en om betrouwbare informatie te verstrekken ter ondersteuning van de inspanningen om doeltreffende preventiemaatregelen te nemen.

Rampenplannen
De deskundigen die voor het project werden geïnterviewd, wezen op de behoefte aan rampenplannen die voorzien in financiële middelen voor het aanpakken van toekomstige ziekte-uitbraken. Zij wezen er ook op dat de informatie die door middel van verplichte rapportage wordt verzameld, kan helpen tekenen van de verspreiding van een ziekte vroegtijdig te herkennen.

Er bestaat een wettelijk kader om mensen te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke biologische agentia op de werkplek, maar hieraan moet meer bekendheid worden gegeven. Om de risico’s beter aan te kunnen pakken, moeten de blootstelling aan biologische agentia en de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen worden beoordeeld en geregistreerd. Het verstrekken van meer opleiding en begeleiding aan werkgevers en werknemers zal ook bijdragen aan een meer systematische preventie.

Gebrek aan bewustzijn
Uit het onderzoek blijkt dat er in alle sectoren, met uitzondering van de gezondheidszorg en laboratoria, een gebrek aan bewustzijn is over de blootstelling aan biologische agentia . Daarnaast lopen groepen als jongeren, schoonmakers en onderhoudspersoneel, arbeidsmigranten en zwangere vrouwen een bijzonder hoog risico. Het verbeteren van de toegang tot informatie en de toepassing van specifieke maatregelen ter bescherming van dergelijke groepen zijn dan ook van essentieel belang.

Uit voorbeelden van casestudy’s blijkt hoe belangrijk het is om de risico’s te erkennen en collectief actie te ondernemen om ze te beheren. In Finland bijvoorbeeld hebben de bedrijfsgezondheidsdiensten effectief gebruik gemaakt van de gegevens over gezondheidsmonitoring voor gerichte interventies om boerenlong aan te pakken. Door de ingevoerde maatregelen kon het aantal gevallen succesvol worden teruggebracht en konden werknemers in de landbouw die al gezondheidsproblemen hadden ondervonden, doeltreffend worden geholpen.

In het verslag wordt ook geconcludeerd dat sectoren die te maken hebben met onopzettelijke blootstelling, algemene richtsnoeren nodig hebben en dat het verstrekken van relevante informatie aan werknemers essentieel is. Het is van vitaal belang dat de hiërarchie van de in de wetgeving vastgelegde controlemaatregelen in acht wordt genomen en dat voorrang wordt gegeven aan collectieve maatregelen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Bron: EU-OSHA

Lees meer op overzichtspagina Preventie