Werkgevers verantwoordelijk voor juist gebruik gespoten PUR-schuim

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel
Werknemers moeten goed voorgelicht en geïnstrueerd worden. De werkgever moet van iedere stof waaraan de isoleerder kan worden blootgesteld de gevaren bepalen, een grenswaarde vaststellen en bepalen of deze grenswaarde overschreden wordt.

Voor de gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van isoleerders zijn werkgevers primair verantwoordelijk. Dat is in één zin de strekking van de kabinetsreactie op het eerdere advies van de Gezondheidsraad. Die had in december 2020 aangegeven dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zeer laag is bij een juiste toepassing van gespoten PUR-schuimisolatie. Nadelige gezondheidseffecten voor bewoners zijn in dat geval onwaarschijnlijk.

Het advies van de Gezondheidsraad kwam naar aanleiding van gezondheidsklachten van bewoners na aanbrengen van gespoten PUR-schuim in hun woningen. De Tweede Kamer had om advies van de Gezondheidsraad gevraagd. De Gezondheidsraad gaf aan de ene kant aan dat blootstelling bij juist gebruik van PUR-schuim zeer laag is, maar dat mensen met een isocyanaatallergie isolatie met gespoten purschuim moeten vermijden.

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

De reactie van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren namens het kabinet gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers en op gemaakte afspraken in de isolatiesector voor het beschermen van isoleerders. De kabinetsreactie geeft aan dat werkgevers primair verantwoordelijk zijn voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van werknemers, in dit geval de isoleerders. Zo dient de werkgever de risico’s op de werkplek te inventariseren, te evalueren en te beheersen via een RI&E.

Werknemers moeten goed voorgelicht en geïnstrueerd worden. De werkgever moet van iedere stof waaraan de isoleerder kan worden blootgesteld de gevaren bepalen, een grenswaarde vaststellen en bepalen of deze grenswaarde overschreden wordt. Dit laatste kan door middel van metingen of deugdelijke schattingen. Ook de blootstelling via de huid moet worden beoordeeld. Indien de blootstelling boven de grenswaarde ligt of de huidblootstelling risicovol is moet de werkgever goede beheersmaatregelen nemen.

Bescherming

In de isolatiesector zijn kortgeleden afspraken gemaakt tussen sociale partners voor de bescherming van isoleerders. Dit ging over de meest risicovolle toepassing van purschuim: de isolatie van kruipruimtes. Isoleerders moeten volgens deze afspraken onafhankelijke ademhalingsbescherming gebruiken. Ook wordt ook aangegeven dat regelmatig een PMO aangeboden moet worden.

Gespoten PUR-schuim wordt vooral gebruikt voor de na-isolatie van vloeren van bestaande woningen. Het bestaat uit twee componenten die na een chemische reactie uitharden tot een isolerende schuimlaag. Het is van belang dat dit proces goed verloopt, anders kunnen stoffen vrijkomen die voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. Bij een juiste toepassing van woningisolatie met gespoten PUR-schuim is het onwaarschijnlijk dat bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden. De blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijft dan binnen veilige grenzen. Bij onjuiste toepassing kunnen deze grenzen overschreden worden waardoor de risico’s voor de gezondheid toenemen.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie